Stawka podatku leśnego na 2018 rok od 1 ha lasu wynosi - 43,35 zł

 

  • od 1 ha fizycznego gruntu - 262,45 zł/dla posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/
  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - 131,23 zł/dla  posiadaczy gospodarstw rolnych tj. gruntów o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/

 

zgodnie z Uchwałą Nr XLI/355/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 

 

Składniki opodatkowania

 

 

 

Stawka na 2018 r.                              

   

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

 

 

 0,84 zł

 od 1 m2

  

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

 

 

4,50 zł

od 1 ha

 

Grunty pozostałe, w tym zajęte na   prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

 

0,35 zł

od 1 m2

 

    Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017 poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym samym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

 

 

 

 

 

 

 3,04 zł 

 od 1 m2

 

Budynki mieszkalne i ich części

 

 

 

0,71 zł

od 1 m2

 

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

 

22,55 zł

od 1 m2

 

    Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

 

10,70 zł

od 1 m2

 

    Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

 

 

 

4,63 zł

 od 1 m2

  

    Garaże wolnostojące, przybudowane do budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz części budynków gospodarczych zajęte na garaże

 

 

 

 

7,62 zł

od 1 m2

 

    Budynki pozostałe, w tym zajęte  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

 

6,43 zł

od 1 m2

 

 

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

 

2 % wartości

  określonej na podstawie art.4  ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

 

W 2018 roku obowiązują stawki podatkowe od środków transportowych zgodnie z niżej podaną uchwałą.

Uchwała Nr  XLII/375/2017  Rady  Gminy  Rudziniec  z  dnia  26 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie       777,00 zł              

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        1340,00 zł              

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                1622,00 zł       

 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

               1232,00zł         

               1753,00 zł    

Trzy osie

                1471,00 zł        

               2209,00 zł        

Cztery osie  i więcej

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

29 ton

               1795,00 zł       

               2564,00zł      

29 ton

 

               2411,00 zł        

               3128,00 zł     

 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 ton a poniżej 12 ton 1912,00  zł    

                      

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

31 ton

           1795,00 zł     

            2344,00     

31 ton

 

           1980,00 zł     

             2417,00zł    

Trzy  osie  I WIĘCEJ

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

40 ton

           2269,00zł        

            2417,00     

40 ton

 

           2508,00 zł        

            3128,00zł       

 

5. Od  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  z  wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 822,00 zł

 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna  oś

561,00 zł

               787,00 zł    

Dwie osie

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

38 ton

1414,00zł 

              1912,00 zł   

38 ton

 

              1667,00 zł       

              2381,00 zł            

Trzy  osie  i więcej

              1321,00 zł                

              1794,00 zł      

 

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejsce kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsc                           1413,00 zł  

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc              2260,00 zł